Teklif İste

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  [vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1588071726273{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 80px !important;}”][vc_column_text]KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması Acarer Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

  İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

  İşlenen Kişisel Veriler

  1. Kimlik Bilgileri: İsim, Soyisim, VKN/TCKN
  2. İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim/fatura adresi, e-posta adresi
  • Müşteri İşlem Bilgileri
  1. Finans Bilgileri

  Kişisel Veri İşleme Amaçları

  • Satış ve tahsilat yapılması,
  • Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  • Lojistik faaliyetinin yürütülmesi,
  • Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
  • Risk yönetimi sürecinin yürütülmesi,
  • Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
  • Şirket içi değerlendirme yapılması,
  • Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
  • Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

  Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

  Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

  1. a) Açık rızanızın bulunması,
  2. b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  3. b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  4. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  1. d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanarak Şirket tüm hizmet birimleri, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, distribütör/bayi gibi iş ortağımız olan şirketler aracılığı ile sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kişisel verileriniz, idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, taşıma şirketlerine, denetim/danışmanlık şirketlerine, tedarikçilere, finansal kurumlara, benzeri iş ortaklarına, hizmet alınan yurt içi üçüncü taraflara “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@acarermetal.com.tr  isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]