Teklif İste

  Tedarikçi Aydınlatma Metni

  [vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1588071726273{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 80px !important;}”][vc_column_text]

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
  DESTEK HİZMETİ ÇALIŞANINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ACARER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

  ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik bilgileri: Ad, soyad
  • İletişim bilgileri: İş adresi, e-posta adresi, cep ve iş telefon numarası.
  • Plaka Bilgisi 

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • Şirket sistemlerimize kimlik ve iletişim bilgileriniz kaydedilerek iletişim kurulması,
  • İş güvenliği ile ilgili belgelerinizin temin edilip iş güvenliği ekibi/firması ile paylaşılması.
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan; 

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebebine dayanarak, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz, müşterilerimiz ile “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@acarermetal.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]